KP 01/03/2010 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.

opublikowany: 10.03.2010
termin: 23.03.2010
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Dokument usunięty

Grodzisk Wlkp., 10.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: KP 01/03/2010.
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.

działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.
www: www.gpk.biz.pl
tel: (61) 44 47 186,
fax w. 35 lub 616107198
e-mail: jrp@gpk.biz.pl
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.gpk.biz.pl/bip
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w: 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F - Biuro Jednostki Realizującej Projekt

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. w ramach projektu: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wlkp. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakres podstawowych obowiązków i prawa inspektora nadzoru wynika między innymi z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.1118 z poźń. zm. oraz przepisów wykonawczych i obejmuje w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej ;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu zanikających, uczestniczenie w próbach rozruchu i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
4) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót , materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót,
5) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót ,
6) potwierdzenie ilości wykonanych robót,
7) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
8) sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot oraz rozliczenie końcowe inwestycji,
9) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji,
10) inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat zakresu robót znajdują się w dokumentacji technicznej, wobec czego zobowiązuje się oferentów do obligatoryjnego zapoznania się z projektem budowlanym rozbudowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. oraz złożenia oświadczenia, iż oferent zapoznał się z dokumentacją techniczną i opisem zadania podlegającego nadzorowi. Oświadczenie stanowić będzie załącznik nr 5 do oferty.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.54.10.00-2 – Usługi zarządzania projektem budowlanym
71.52.00.00 – Usługi nadzoru budowlanego
71.24.70.00 – Nadzór nad robotami budowlanymi

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia wszystkich robót. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych 24 miesiące. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany od uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych robót (okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) oraz wizjach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz inne dokumenty określone w SIWZ.

VIII. Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6000,00zł.
Pozostałe informacje dotyczące wadium określono w SIWZ.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: Cena
Waga: 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 24.03.2010r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego:
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.
Sekretariat (pokój nr 10).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 24.03.2010 r., o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego:
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.
Stołówka

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. jest zadaniem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 53241-2010 dnia 10.03.2010 r.

Załączniki:
Cz. I SIWZ – IDW
Cz. II SIWZ – Wzór umowy
Cz. III SWIZ – Opis przedmiotu zamówienia


Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:

Grodzisk Wlkp., dnia 31.03.2010 r.

oznaczenie sprawy: KP 01/03/10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer Sprawy: KP 01/03/10
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro techniczne RODE Romuald Deja os. B. Śmiałego 31/18, 60-682 Poznań

Uzasadnienie wyboru: oferta otrzymała najwyższą ocenę.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Razem
1. Biuro techniczne RODE Romuald Deja
os. B. Śmiałego 31/18, 60-682 Poznań
100 100
2. TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
65,85 65,85

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zmawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Wiadomość z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 613
Dokument usunięty
Opublikował: Tomasz Szelejewski
wydruk z dnia: 21.04.2018 // www.gpk.biz.pl/bip