Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oczyszczalnia ścieków

Email Drukuj PDF
    Oczyszczalnia ścieków prowadził swą działalność w zakresie oczyszczania ścieków socjalno – bytowych oraz przemysłowych wraz z odwadnianiem i zagospodarowaniem osadów ściekowych.
    Eksploatacją oczyszczalni ścieków i dziesięcioma pompowni lokalnych zajmuje się jedenastoosobowa załoga.
    Obecny stan obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem i obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym pozwala na przyjęcie ścieków surowych w ilości Qśr.d 3 000 m3/dob. o ładunku BZT5 ≤ 1 590 kg O2/dob., natomiast rzeczywisty napływ w 2007 r. wyniósł 3 010 m3/dob. a dobowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem wyniosło 2 466 kg O2/dob. – przeciążenie ładunkiem 55,1 % (tak duży ładunku w całości pochodzi z ścieków przemysłowych). Dzięki wytężonej pracy obsługi pomimo tak wielkich przekroczeń ładunku oraz dużej nierównomierności napływów (Qmin. 1 693 m3/dob., Qmax. 4 748 m3/dob.) udało się tak prowadzić proces technologiczny aby ścieki były oczyszczane w pełnym zakresie do parametrów przewidzianych w pozwoleniu wodno – prawnym.
    Oczyszczalnia w 2007 r. oczyściła łącznie 1 098 643 m3 ścieków, w tym 245 461 m3 ścieków przemysłowych, 474 366 m3 ścieków komunalnych i 55 495 m3 ścieków własnych, napływ wód infiltracyjnych i opadowych wyniósł 323 321 m3. W procesie oczyszczania ścieków powstało (po odwodnieniu) 3 941,1 Mg osadów ściekowych i 54,1 Mg skratek. Skratki zostały przekazane na składowisko odpadów w Czarnej Wsi. Z bieżącej produkcji osadów ściekowych zagospodarowano rolniczo (R10) 3 072,6 Mg, natomiast 70 Mg wykorzystano do rekultywacji terenów zielonych oczyszczalni ścieków (R10) a 232 Mg osadów ściekowych zostało przekazanych na składowisko odpadów w Czarnej Wsi gdzie zostały zagospodarowane jako warstwy przekładkowe i do rekultywacji.

Poprawiony: środa, 30 lipca 2008 08:54