Styrefa Płatnego Parkowania

piątek, 29 czerwca 2012 11:48 Administrator
Drukuj
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W GRODZISKU WLKP.
Od dnia 1 lipca 2012 r. ustala się na terenie Grodziska Wlkp. Strefę Płatnego Parkowania  (SPP) obejmującą następujące ulice:

Płatnymi, ogólnodostępnymi miejscami postojowymi w Strefie są miejsca na drogach publicznych oznaczone znakami drogowymi D-44, strefa parkowania, D-45 koniec strefy parkowania. Miejsca postojowe w strefach płatnego parkowania nie są strzeżone.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00.
Opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Ustala się następującą wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania

 1. opłata za parkowanie za pierwszą godzinę: 2,00 zł.
 2. opłata za parkowanie za drugą godzinę: 2,40 zł.
 3. opłata za parkowanie za trzecią godzinę: 2,80 zł.
 4. opłata za parkowanie za czwartą godzinę i każdą następną: 2,00 zł.

Czas parkowania dla celów pobierania opłaty obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty według stawek określonych powyżej . Minimalna wniesiona opłata wynosi 0,50 zł.

Wprowadza się także opłaty abonamentowe dla mieszkańców SPP oraz przedsiębiorców, posiadających tytuł prawny do lokali położonych przy ulicach objętych SPP, będących właścicielami lub posiadaczami pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 tony :

 1. stawka abonamentu miesięcznego mieszkańca SPP wynosi: 10,00 zł.
 2. stawka abonamentu trzymiesięcznego dla mieszkańca SPP wynosi: 25,00 zł.
 3. stawka abonamentu sześciomiesięcznego dla mieszkańca SPP wynosi: 50,00 zł.
 4. stawka abonamentu rocznego mieszkańca SPP wynosi: 100,00 zł.
 5. stawka abonamentu trzymiesięcznego dla osoby niepełnosprawnej wynosi: 5,00 zł.
 6. stawka abonamentu miesięcznego dla przedsiębiorcy wynosi: 100,00 zł.
 7. stawka abonamentu trzymiesięcznego dla przedsiębiorcy wynosi: 250,00 zł.
 8. stawka abonamentu sześciomiesięcznego dla przedsiębiorcy wynosi: 500,00 zł.
 9. stawka abonamentu rocznego dla przedsiębiorcy wynosi: 1000,00 zł.

Osoba fizyczna może otrzymać kartę abonamentową tylko na jeden samochód.

Dowodem uiszczenia opłaty abonamentowej jest karta abonamentowa uprawniająca do parkowania pojazdu na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania.

Wprowadza się ponadto opłatę zryczałtowaną za korzystanie z miejsca parkingowego na zasadzie wyłączności (koperta) przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia:

 1. trzymiesięczna opłata zryczałtowana: 900 zł.

Opłata jednorazowa za parkowanie, pobierana będzie za pomocą urządzeń technicznych – tzw. parkometrów, które zarejestrują wysokość wniesionej opłaty, datę i godzinę jej uiszczenia oraz czas parkowania na jaki pozwala wniesiona opłata. Wydany przez to urządzenie bilet zawierać będzie powyższe dane oraz inne, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Opłaty, abonamentowe i zryczałtowane, pobierane będą w kasie operatora Strefy w GPK Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp., ul. Kościańska 32.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00.
Poza godzinami otwarcia biura, opłat można dokonywać w Banku Spółdzielczym lub przelewem na konto Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o.
Nr konta: 62 90630008 0000 0021 6746 0006

Aktualne dowody potwierdzające uiszczenie opłat (jednorazowych, abonamentowych, zryczałtowanych) posiadacz pojazdu samochodowego korzystający ze Strefy Płatnego Parkowania zobowiązany jest umieścić wewnątrz pojazdu, za przednią szybą zaparkowanego pojazdu, w widocznym miejscu umożliwiającym jego odczytanie. Brak dowodu uiszczenia opłaty obciąża parkującego.

Nie ponoszą opłat za parkowanie w SPP:

 1. oznakowane pojazdy służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 2. korzystający z zajęcia pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
 3. kierujący rowerami, motorowerami, motocyklami, skuterami i innymi pojazdami jednośladowymi,
 4. taksówek, na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 postój taksówek oraz D-20 koniec postoju taksówek.

Za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobiera się opłaty dodatkowe uzależnione od czasu przekroczenia oraz terminu zgłoszenia się w biurze strefy płatnego parkowania:

 1. w przypadku przekroczenia opłaconego parkowania i zgłoszenia się w biurze strefy w godzinach jego funkcjonowania danego dnia – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w biurze strefy plus 10,00 zł., tj.
  - za przekroczenie do ½ godz.: 1,00 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 1 godz.: 2,00 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 2 godz.: 4,40 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 3 godz.: 7,20 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 4 godz.: 9,20 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 5 godz.: 11,20 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 6 godz.: 13,20 zł. + 10,00 zł.
  - za przekroczenie do 7 godz.: 15,20 zł. + 10,00 zł.
 2. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do biura strefy w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6-ciu kolejnych dni pod dniu wystawienia wezwania – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17:00 w dniu wystawienia wezwania plus 20,00 zł., tj.
  - za przekroczenie do ½ godz.: 1,00 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 1 godz.: 2,00 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 2 godz.: 4,40 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 3 godz.: 7,20 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 4 godz.: 9,20 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 5 godz.: 11,20 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 6 godz.: 13,20 zł. + 20,00 zł.
  - za przekroczenie do 7 godz.: 15,20 zł. + 20,00 zł.
 3. w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w kasie biura strefy płatnego parkowania lub przelewem w ciągu 6 dni (licząc z dniem postoju) opłata wynosi: 35,00 zł.
 4. w przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 6 kolejnych dni (licząc z dniem postoju) opłata wynosi: 50,00 zł.

Do sprawdzenia faktu uiszczenia opłaty za parkowanie upoważnieni są wyznaczeni inspektorzy. Stwierdzenie nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym, udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu.

W celu ubiegania się o wydanie karty należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. w przypadku karty abonamentowej mieszkańca
  - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.
  - w przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowa użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginał oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy.
  - dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania.
 2. w przypadku karty abonamentowej przedsiębiorcy
  - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa.
  - w przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowa użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginał oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy.
  - dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie tytuł prawny do lokalu  położonego w SPP.
 3. W przypadku identyfikatora osoby niepełnosprawnej
  - karta parkingowa wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  - dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu, w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karta pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność - decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt - również umowa, przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowa użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu, przedstawienie jej oryginału oraz pozostawianej jej kopii w aktach sprawy, dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania na terenie SPP

Powyższe zasady są zgodne z uchwałą nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29.03.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wlkp., wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat.

Poprawiony: wtorek, 02 kwietnia 2013 05:22